Description

Нагласа или чувство - било то положително или отрицателно, независимо дали са осъзнати или не - които лице може да има към членове на други групи, които могат да се основават на предварително създадени идеи и да са повлияни от елементи като пол, раса, класа, лични характеристики или други фактори.