Description

qëndrim ose ndjenjë - qoftë pozitive apo negative dhe qoftë e vetëdijshme apo jo e vetëdijshme - që dikush mund të ketë në lidhje me anëtarët e grupeve të tjera, të cilat mund të bazohen në ide të paramenduara dhe të ndikuara nga elementë të tillë si gjinia, raca, klasa, karakteristikat personale ose faktorë të tjerë