Description

postawa lub poczucie – pozytywne lub negatywne, świadome lub nieświadome – dotyczące członków innej grupy, które może się opierać na z góry przyjętych założeniach i na które wpływać mogą takie czynniki jak płeć, rasa, klasa, cechy osobiste lub inne