Description

postoj či pocit (ať už kladný, nebo záporný, vědomý, nebo nevědomý) jedince vůči příslušníkům jiných skupin, který může vycházet z předem utvořených představ a může být ovlivněn například genderem, rasou, třídní příslušností, osobními vlastnostmi nebo jinými faktory