Description

akékoľvek rozlišovanie, vylúčenie alebo obmedzenie na základe pohlavia, ktoré má za následok alebo ktorého účelom je narušenie alebo zrušenie uznania, využívania alebo vykonávania ľudských práv a základných slobôd v politickej, hospodárskej, sociálnej, kultúrnej, občianskej alebo akejkoľvek inej oblasti ženami bez ohľadu na ich rodinný stav, a to na základe rovnosti žien a mužov

Additional notes and information

Diskriminácia môže vyplývať zo zákona (de jure) alebo z praxe (de facto). Dohovor CEDAW uznáva a rieši obe formy diskriminácie, či už sú obsiahnuté v právnych predpisoch, politikách, postupoch alebo v praxi.