Description

Всяко разграничение, изключване или ограничение въз основа на пола, чийто ефект или цел е увреждане или обезсилване на признаването, възползването или упражняването от жените, независимо от семейния им статут и въз основа на равенството между жените и мъжете, на правата на човека и основните свободи в политическата, икономическата, социалната културната, гражданската или всяка друга сфера.

Additional notes and information

Дискриминацията може да произтича от правото (де юре) или от практиката (де факто). В конвенция CEDAW се признават и разглеждат и двете форми на дискриминация, независимо дали са в закони, политики, процедури или в практиката.