Description

çdo dallim, përjashtim ose kufizim i bërë në bazë të seksit që ka efekt ose qëllim të dëmtojë ose zhvlerësojë njohjen, gëzimin ose ushtrimin nga gratë, pavarësisht nga statusi i tyre martesor, në bazë të barazisë së burrave dhe grave, të të drejtave të njeriut dhe liritë themelore në fushën politike, ekonomike, sociale, kulturore, civile ose në ndonjë fushë tjetër

Additional notes and information

Diskriminimi mund të burojë nga ligji (de jure) ose nga praktika (de facto). Konventa CEDAW njeh dhe adreson të dy format e diskriminimit, qofshin ato të përfshira në ligje, politika, procedura ose praktika.