Description

pretrvávajúce praktiky a správanie, ktoré sú založené na diskriminácii na základe pohlavia, rodu, veku a iných dôvodov, ako aj na viacnásobných a / alebo prelínajúcich sa formách diskriminácie, ktoré často zahŕňajú násilie a spôsobujú fyzickú alebo psychickú ujmu alebo utrpenie.

Additional notes and information

Ujma, ktorú tieto praktiky spôsobujú obetiam, presahuje bezprostredné fyzické a duševné následky a ich cieľom alebo dôsledkom je často narušenie uznávania, požívania a vykonávania ľudských práv a základných slobôd žien a detí. Majú taktiež negatívny vplyv na ich dôstojnosť, fyzickú, psychosociálnu a morálnu integritu a rozvoj, zapojenie, zdravie, vzdelanie a hospodárske a sociálne postavenie. Aby sa praktiky považovali za škodlivé, mali by spĺňať tieto kritériá: a. Popierajú dôstojnosť a / alebo integritu jednotlivca a porušujú ľudské práva a základné slobody zakotvené v oboch Dohovoroch; b. Predstavujú diskrimináciu žien alebo detí a majú pre nich ako jednotlivcov a skupiny negatívne následky vrátane fyzickej, psychickej, ekonomickej a sociálnej ujmy a / alebo násilia a obmedzenia ich schopnosti plne sa zúčastňovať na živote spoločnosti alebo rozvíjať a dosiahnuť svoj plný potenciál; c. Ide o tradičné, opätovne sa objavujúce alebo vynárajúce sa praktiky, vychádzajúce z / alebo udržiavané na základe sociálnych noriem, ktoré zabezpečujú pretrvávanie mužskej dominancie a nerovnosti žien a detí, na základe pohlavia, rodu, veku a ďalších prelínajúcich sa faktorov; d. Ženy a deti sú im vystavené zo strany rodiny, členov komunity alebo spoločnosti ako celku, bez ohľadu na to, či obeť poskytne alebo je schopná poskytnúť úplný, slobodný a informovaný súhlas.