Description

praktyka wobec kobiet i dziewcząt opierająca się na dyskryminacji ze względu na płeć, wiek lub inne powody, często usprawiedliwiana przywoływaniem społeczno-kulturowych i religijnych zwyczajów i wartości oraz błędnych wyobrażeń na temat niektórych kobiet i dziewcząt z defaworyzowanych grup

Additional notes and information

Szkodliwe praktyki służą podkreśleniu wymiaru płci w przemocy i pokazują, że postawy i stereotypy związane z płcią, nierównowaga sił, nierówności i dyskryminacja utrwalają występowanie takich praktyk na całym świecie, które same w sobie są formą przemocy związanej z płcią lub wiążą się z przemocą lub przymusem. Często usprawiedliwia się nimi także przemoc ze względu na płeć jako formę „ochrony” kobiet i dzieci. Poza praktykami związanymi z tradycją, szkodliwe praktyki związane z definiowanymi społecznie pojęciami piękna pojawiają się w tzw. świecie zachodnim. Wiele kobiet i dzieci w społeczeństwach na całym świecie coraz częściej przechodzi leczenie lub operacje plastyczne, często znacząco zagrażające zdrowiu fizycznemu, aby dostosować się do norm społecznych dotyczących ciała. Wiele kobiet i dziewcząt znajduje się także pod presją kulturowej obsesji chudości jako ideałowi kulturowemu i seksualnemu i ryzykuje swoje zdrowie przez duże ograniczenia w przyjmowanych pokarmach. Spowodowało to epidemię zaburzeń odżywiania i zaburzeń zdrowotnych.