Description

přetrvávající praktiky a chování, které jsou založeny na diskriminaci na základě pohlaví, genderu, věku a dalších základech včetně vícenásobné a/nebo intersekcionální diskriminace, jež často zahrnují násilí a způsobují fyzické a/nebo psychické poškození nebo utrpení.

Additional notes and information

Újma, jež tyto praktiky způsobují oběti překračuje okamžité fyzicvké a mentální důsledky a často má za cíl nebo důsledek narušení uznání, požívání a výkonu lidských práv a základních svobod žen a dětí.Mají také negativní vliv na jejich důstojnost, fyzickou, psychosociální a morální integritu a rozvoj, participaci, zdraví, vzdělávací, ekonomický a sociální status. Aby byly považovány za škodlivé, praktiky musí splňovat následující kritéria: a. Představují popření důstojnosti a/nebo integrity individua a porušení lidských práv a základních svobod zanesených ve dvou Smlouvách; b) představují diskriminaci žen a dětí a jsou škodlivé, pokud mají pro ně jako jednotlivce nebo skupiny negativní důsledky, včetně fyzické, psychické, ekonomické a sociální újmy a / nebo násilí a omezení jejich schopnosti plně se zapojit do společnosti nebo rozvíjet a dosáhnout svého plného potenciálu; c. Jsou to tradiční, znovu se objevující nebo vznikající praktiky, které jsou předepsány a / nebo udržovány společenskými normami, které udržují dominanci mužů a nerovnost žen a dětí na základě pohlaví, genderu, věku a dalších průsečíkových faktorů; d. Jsou uvaleny na ženy a děti rodinou, členy komunity nebo společností obecně, bez ohledu na to, zda oběť poskytuje nebo je schopna poskytnout úplný, svobodný a informovaný souhlas.