Description

centrum som tillhandahåller specialiserade tjänster för offer för sexuellt våld, såsom omedelbar hälso- och sjukvård och stöd vid trauma kombinerat med omedelbar kriminalteknisk undersökning för att samla in bevis som krävs för åtal samt långsiktig psykologisk rådgivning och terapi, stöd till offer under domstolsförhandlingar och annan praktisk hjälp

Additional notes and information

Standarder som tillhandahålls av Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet föreskriver att ett visst antal sådana centrum ska finnas tillgängliga och att de ska vara lättåtkomliga samt att deras tjänster ska utföras på ett lämpligt sätt. Minst ett sådant centrum bör finnas tillgängligt per 200 000 invånare.
Kriscentrum för våldtäktsoffer kan se mycket olika ut och erbjuder vanligtvis långsiktig hjälp. Mottagningscentrum för personer som har blivit utsatta för sexuellt våld kan å andra sidan vara specialiserade på omedelbar hälso- och sjukvård, högkvalitativ rättsmedicinsk praxis och krisinsatser. De kan inrättas i en sjukhusmiljö för att utföra medicinska undersökningar och hänvisa offret till specialiserade kvinnocentrum.