Description

centar koji pruža specijaliziranu pomoć žrtvama seksualnog nasilja, kao što su hitna medicinska skrb i pomoć zbog traume u kombinaciji s forenzičkim pregledom, kako bi se prikupili dokazi potrebni za sudski postupak, uz dugotrajno psihološko savjetovanje i terapiju, potporu žrtvama tijekom sudskog procesa te drugu praktičnu pomoć

Additional notes and information

Prema standardima predviđenim Konvencijom Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, takvi bi centri trebali postojati u dovoljnom broju, te bi trebali biti lako pristupačni i pružati usluge na prikladan način. Barem jedan takav centar treba biti dostupan na svakih 200 000 stanovnika. Krizni centri za žrtve silovanja mogu imati više različitih oblika te obično nude dugoročnu pomoć. S druge strane, centri za žrtve seksualnog nasilja mogu biti specijalizirani za hitnu medicinsku skrb, visokokvalitetnu forenzičku praksu i krizne intervencije. Mogu postojati u bolnicama kako bi se provelo medicinske preglede i uputilo žrtvu u specijalizirane centre za žene.