Description

Centar za žrtve seksualnog nasilja ili krizni centar za žrtve silovanja pružaju specijalizovane usluge žrtvama seksualnog nasilja, poput neposredne medicinske pomoći i podrške traumi u kombinaciji sa neposrednim forenzičkim pregledima radi prikupljanja dokaza potrebnih za krivično gonjenje, plus dugoročno psihološko savjetovanje i terapiju, podršku žrtvi tokom sudskog postupka i drugu praktičnu pomoć.

Additional notes and information

Standardi predviđeni Konvencijom Vijeća Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici predviđaju da su takvi centri dostupni lako i u dovoljnom broju i da pružaju usluge na odgovarajući način. Barem jedan takav centar trebao bi biti dostupan na svakih 200.000 stanovnika. Krizni centri za silovanje mogu postojati u mnogo različitih oblika i obično nude dugoročnu pomoć. S druge strane, centri za seksualno nasilje mogu se specijalizovati za neposrednu medicinsku pomoć, visokokvalitetnu forenzičku praksu i krizne intervencije. Mogu se postaviti u bolnici kako bi obavljali ljekarske preglede i upućivali žrtvu u specijalizovane ženske centre.