Description

nezisková, dobrovoľná skupina občanov, v zásade nezávislá od vlády, ktorá sa organizuje na miestnej, národnej alebo medzinárodnej úrovni na riešenie otázok na podporu verejného blaha

Additional notes and information

Mimovládne organizácie sa uznávajú ako kľúčoví aktéri v treťom sektore v oblastiach rozvoja, ľudských práv, humanitárnej činnosti, rovnosti pohlaví, životného prostredia a mnohých ďalších oblastiach verejných aktivít. Ženské mimovládne organizácie sú najznámejšie vďaka dvom rôznym, ale často navzájom súvisiacim druhom činností: poskytovanie služieb ženám v núdzi a organizácia presadzovania politík a verejných kampaní v snahe o sociálnu transformáciu potrebnú na dosiahnutie rodovej rovnosti. Mimovládne organizácie pôsobia aj v rôznych ďalších špecializovaných úlohách, ako je budovanie paritnej demokracie, riešenie konfliktov, analýza politík, výskum a poskytovanie informácií. Mimovládne organizácie sú základnými vládnymi partnermi pri presadzovaní rodovej rovnosti. Vďaka prezentovaniu názorov svojich členov na otázky súvisiace s rodovou rovnosťou, predkladaniu návrhov alebo podnetov, spoluprácou v konkrétnych projektoch, uskutočňovaniu výskumu vecných otázok alebo v kontexte médií, zviditeľňovaniu a legitimovaniu záležitostí rodovej rovnosti, mimovládne organizácie zohrávajú dôležitú úlohu pri dosahovaní rodovej rovnosti, ktorú si musia štáty vážiť a podporovať.