Description

neziskové dobrovolné sdružení občanů, v zásadě nezávislé na vládě, které působí na místní, vnitrostátní nebo mezinárodní úrovni a které se zabývá veřejně prospěšnou činností

Additional notes and information

Nevládní organizace jsou uznávány jako klíčové subjekty třetího sektoru v oblasti rozvoje, lidských práv, humanitární činnosti, genderové rovnosti, životního prostředí a v mnoha dalších oborech veřejně prospěšné činnosti. Ženské nevládní organizace jsou nejvíce známy díky dvěma různým, avšak často vzájemně propojeným druhům činnosti, a to díky poskytování služeb ženám v nouzi a díky politickému působení a veřejným kampaním pro dosažení přeměny společnosti, což je nezbytný předpoklad pro dosažení genderové rovnosti. Nevládní organizace zastávají také celou řadu dalších specializovaných úloh, například budování paritní demokracie, řešení sporů, provádění politických analýz a výzkumu a poskytování informací. Nevládní organizace jsou nezbytnými partnery vlád při prosazování genderové rovnosti. Tím, že předkládají stanoviska svých členů v záležitostech souvisejících s genderovou rovností, podávají návrhy nebo doporučení, spolupracují na konkrétních projektech, provádějí výzkum důležitých otázek či zajišťují zviditelnění a vysvětlování záležitostí genderové rovnosti v médiích, hrají významnou úlohu při dosahování genderové rovnosti. Této úlohy si státy musí cenit a musí ji podporovat.