Description

ideell, frivillig medborgargrupp, i princip oberoende av staten, som organiseras på lokal, nationell eller internationell nivå för att ta itu med frågor som är till stöd för allmänhetens bästa

Additional notes and information

Icke-statliga organisationer erkänns som en nyckelaktör i den tredje sektorn inom områdena utveckling, mänskliga rättigheter, humanitära insatser, jämställdhet, miljön och många andra områden som rör offentliga åtgärder.
Icke-statliga kvinnoorganisationer är mest kända för två olika, men ofta samverkande, typer av verksamhet: tillhandahållande av tjänster till kvinnor i nöd och organisering av politiskt påverkansarbete och anordnande av offentliga kampanjer för sociala förändringar som krävs för att uppnå jämställdhet.
Icke-statliga organisationer har även många andra specialiserade roller såsom uppbyggande av demokrati med avseende på jämlikhet, konfliktlösning, politisk analys, forskning och tillhandahållande av information. Icke-statliga organisationer är centrala partner till regeringarna i strävandet efter jämställdhet. Genom att lägga fram sina medlemmars synpunkter på frågor som är relevanta för jämställdhet, lämna förslag, samarbeta inom specifika projekt, forska om väsentliga frågor eller, i mediesammanhang, ge synlighet och legitimitet åt frågor som rör jämställdhet har icke-statliga organisationer en roll att spela i uppnåendet av jämställdhet som bör värderas och uppmuntras av stater. Icke-statliga organisationer benämns också ofta för ”civilsamhällets organisationer” och Kvinnoorganisationer.