Description

pelno nesiekianti, savanoriška piliečių grupė, daugiausia nepriklausoma nuo vyriausybės, kuri savo veiklą organizuoja vietos, nacionaliniu arba tarptautiniu lygmeniu, kad spręstų klausimus visuomenės labui

Additional notes and information

NVO yra pripažįstamos svarbiais trečiojo sektoriaus subjektais vystymosi, žmogaus teisių, humanitarinės veiklos, lyčių lygybės, aplinkos ir daugelyje kitų visuomeninės veiklos sričių. Moterų NVO geriausiai žinomos dėl dviejų skirtingų, bet dažnai tarpusavyje susijusių veiklos rūšių: paslaugų teikimo moterims, kurioms reikia pagalbos, ir organizacinio darbo, nukreipto į lyčių lygybės politikos propagavimą ir viešąsias socialines permainas skatinančias kampanijas. NVO taip pat aktyviai vykdo įvairias kitas specializuotas funkcijas, pvz., susijusias su lygaus atstovavimo demokratijos kūrimu, konfliktų sprendimu, politikos analize, tyrimais ir informacijos teikimu. NVO yra pagrindiniai vyriausybių partneriai siekiant lyčių lygybės. Teikdamos savo narių nuomonę lyčių lygybės klausimais, bendradarbiaudamos įgyvendinant projektus, tirdamos svarbias problemas arba žiniasklaidos kontekste didindamos lyčių lygybės klausimų matomumą ir teisėtumą, NVO vykdo savo funkciją siekti lyčių lygybės – valstybės turėtų vertinti ir skatinti tai. Nevyriausybinės organizacijos (NVO), taip pat dažnai vadinamos „pilietinės visuomenės organizacijomis“ ir moterų organizacijomis.