Description

јаз меѓу жените и мажите што се јавува во секоја област, во однос на степенот на нивното учество, пристап, права, паричен надоместок или бенефиции