Description

Различията в ценностите, нагласите, културните възгледи, вярванията, етническия произход, сексуалната ориентация, уменията, знанията и житейския опит на отделния човек във всяка общностна група.