Description

rozdiely týkajúce sa hodnôt, postojov, kultúrneho pohľadu, viery, etnického pozadia, sexuálnej orientácie, rodovej identity, zručností, vedomostí a životných skúseností každého jednotlivca v rámci akejkoľvek skupiny ľudí