Description

ndryshimet në vlerat, qëndrimet, këndvështrimi kulturor, besimet, prejardhja etnike, orientimi seksual, identiteti gjinor, aftësitë, njohuritë dhe përvojat e jetës së secilit individ në çdo grup njerëzish