Description

të drejtat, veçanërisht përfitimet e sigurimeve shoqërore ose vendbanimet, që i takojnë një individi, por që vijnë nga dhe varen nga një marrëdhënie me një person tjetër, zakonisht një marrëdhënie prindërimi, martese ose bashkëjetese

Additional notes and information

Të drejtat e përftuara mund të jenë një çështje thelbësore në rastin e ndarjes ose divorcit: për këtë qëllim, disa vende kanë futur dispozita mbi ndarjen e të drejtave të pensionit. Pensionet e të mbijetuarve janë gjithashtu një burim i rëndësishëm për gratë, të cilat kanë një jetëgjatësi më të lartë se burrat, dhe të cilat mund të kenë hequr dorë nga puna e tyre për të siguruar kujdes dhe për këtë arsye nuk janë në gjendje të kualifikohen për pensione në të drejtën e tyre.