Description

Trudnoća se odnosi na devet mjeseci tokom kojih žena u svom tijelu nosi embrion i fetus u razvoju.

Additional notes and information

Tokom trudnoće, i žena i dijete u razvoju mogu se suočiti sa različitim zdravstvenim rizicima. Poremećaji i komplikacije povezane sa trudnoćom, koji mogu dovesti do nesposobnosti za rad, sastavni su dio rizika svojstvenih trudnoći, te je stoga nepovoljniji tretman po tom osnovu, a možda čak i otkaz, direktna diskriminacija žena. Iako se u prošlosti na takva prava gledalo kao na izuzetak od principa ravnopravnog tretmana, danas se ona više smatraju sredstvom za osiguranje primjene principa ravnopravnog tretmana žena i muškaraca, kako u pogledu pristupa zapošljavanju, tako i uslova rada. U stvari, ona imaju za cilj da prilagode glavnu biološku razliku između žena i muškaraca.