Description

концепт и услови со кои се обезбедува дека на жените им се достапни соодветни услуги во однос на бременоста, пораѓањето и постнаталниот период, вклучително и семејното планирање и итната гинеколошко/акушерска нега