Description

градење и/или зголемување на знаењето, вештините и способностите на поединците, институциите, групите и организациите да вршат функции, да решаваат проблеми и да поставуваат и исполнуваат цели за родова еднаквост на одржлив и трансформативен начин

Additional notes and information

Градењето на капацитетите за да се интегрира родовата рамноправност или родовата перспектива практично и делотворно, во сите релевантни области и на сите нивоа, со примена на што е можно повеќе техники и алатки, како и чинители, претставува најраспространет пример за градење на капацитетите. Развивање на компетенциите на поединците и системска промена што овозможува трансформативни процеси и ефекти во институциите.