Description

budovanie a/alebo rozširovanie vedomostí, zručností a schopností jednotlivcov, inštitúcií, skupín a organizácií, potrebných na vykonávanie funkcií, riešenie problémov a stanovovanie a dosahovanie cieľov v oblasti rodovej rovnosti udržateľným a transformačným spôsobom

Additional notes and information

Budovanie kapacít s cieľom prakticky a účinne začleniť rodovú rovnosť alebo rodové hľadisko do všetkých príslušných oblastí a na všetkých úrovniach, a to prostredníctvom čo najväčšieho počtu techník a nástrojov, ako aj účastníkov, je najrozšírenejším príkladom budovania kapacít. Rozvoj kompetencií jendotlivcov a zmena systému, ktoré umožňujú transformačné procesy a účinky vo fungovaní inštitúcií.