Description

rekrutimi, transporti, transferimi, strehimi ose pritja e personave, duke përfshirë shkëmbimin ose transferimin e kontrollit mbi ata persona, me anë të kërcënimit ose përdorimit të forcës ose formave të tjera të detyrimit, rrëmbimit, mashtrimit, hileve, të abuzimit të pushtetit ose pozitës së ndjeshme, ose i dhënies apo marrjes së pagesave, ose përfitimeve për të arritur pëlqimin e një personi që ka kontroll mbi një person tjetër, me qëllim shfrytëzimi.

Additional notes and information

Shfrytëzimi do të përfshijë, si minimum, shfrytëzimin e prostitucionit të të tjerëve ose forma të tjera të shfrytëzimit seksual, punë e detyruar ose shërbime, duke përfshirë lypjen, skllavërinë ose praktika të ngjashme me skllavërinë, skllavërinë ose shfrytëzimin e aktiviteteve kriminale, ose heqjen e organeve. Trafikimi për shfrytëzim seksual është forma më e zakonshme e raportuar e trafikimit njerëzor në Bashkimin Europian. Është një formë e dhunës së bazuar në gjini që prek në mënyrë disproporcionale gratë.