Description

integrimi i plotë i grave, në të njëjtin ritëm me burrat, në të gjitha nivelet dhe në të gjitha fushat e punës së një shoqërie demokratike, përmes strategjive multidisiplinare