Description

целосна интеграција на жените, на еднаква основа со мажите, на сите нивоа и во сите области на делување на демократското општество со посредство на мултидисциплинарни стратегии