Description

општи методолошки пристапи со кои се олеснува вклучувањето на родовата димензија во политиките и програмите

Additional notes and information

Во менторствата за интегрирање на родовата перспектива се користат разни алатки на стратешки начин, се предлагаат кохерентни системи за интегрирање на родовата перспектива и тие може да се комбинираат за да се собираат информации, да се зголеми знаењето и да се обликуваат најразлични програми.