Description

struktūras, kas pilnvarotas veicināt dzimumu līdztiesību un atbalstīt dzimumu līdztiesības aspekta integrēšanu vispārīgās politikās visās jomās; parasti to veido centrālās valdības struktūra, ko papildina starpministriju dzimumu līdztiesības aspekta iekļaušanas koordinējošā struktūra un kontaktpersonas vai kontaktpunkti, kas atbildīgi par dzimumu līdztiesības aspekta integrēšanu ministrijās

Additional notes and information

Vispārējā struktūra var ietvert iestādes dažādos pārvaldības līmeņos – valsts, reģionālā un vietējā līmenī – un citas valsts iestādes, kas nav saistītas ar valdībām, jo īpaši parlamenta līmenī, kā arī neatkarīgas aģentūras un citas struktūras, piemēram, dzimumu līdztiesības struktūras un/vai ombudus, kas var būt specializējušies dzimumu līdztiesības jautājumos vai vispārīgākos jautājumos, ar kompetenci saņemt un analizēt sūdzības par dzimumdiskrimināciju un dzimtisko diskrimināciju.