Description

Органи, които имат задачата да насърчават равенството между половете и да подкрепят интегрирането на равнопоставеността на половете в общите политики във всички области, които обикновено включват: централен правителствен орган, подпомаган от междуинституционална координационна структура и лица или точки за контакт, отговорни за интегрирането на равнопоставеността на половете в министерствата.

Additional notes and information

Цялостната структура може да включва органи на различни равнища на управлението - национално, регионално и местно - и други държавни институции отвъд правителствата, по-специално на парламентарно равнище, както и независими агенции и други органи, като например органи за равнопоставеност на половете и/или омбудсмани, които може или да са специфични относно равенството между половете, или от по-общ характер, с компетентност да получават и анализират жалби за дискриминация въз основа на пола.