Description

organy wyznaczone do promowania równouprawnienia płci i uwzględnienia aspektu równouprawnienia płci w polityce ogólnej we wszystkich obszarach, zazwyczaj składające się z centralnego organu administracji rządowej uzupełnionego międzyresortową strukturą koordynującą uwzględnianie aspektu płci i osobami wyznaczonymi do kontaktów lub punktami kontaktowymi wyznaczonymi do uwzględniania aspektu równouprawnienia płci w ministerstwach

Additional notes and information

Ogólna struktura może obejmować organy na różnych szczeblach sprawowania władzy − krajowym, regionalnym i lokalnym − oraz inne instytucje państwowe poza rządami, szczególnie na poziomie parlamentarnym, a także niezależne agencje i inne organy, takie jak organy ds. równouprawnienia płci lub rzecznicy praw obywatelskich, które mogą być specyficzne względem równouprawnienia płci albo mieć bardziej ogólny charakter, posiadające kompetencje do odbioru i analizy skarg dotyczących dyskryminacji ze względu na płeć.