Description

organet e barazisë gjinore të mandatuar për të promovuar barazinë gjinore dhe mbështesin integrimin e barazisë gjinore në politikat e përgjithshme në të gjitha fushat, zakonisht të përbërë nga organi i qeverisjes qendrore i plotësuar me një strukturë koordinuese ndërministrore të qendërsimit gjinor dhe personat e kontaktit ose pikat fokale përgjegjëse për qendërsimin gjinor në ministri.

Additional notes and information

Struktura e përgjithshme mund të përfshijë organe në nivele të ndryshme të qeverisjes - kombëtare, rajonale dhe lokale - dhe institucione të tjera shtetërore përtej qeverive, veçanërisht në nivelin parlamentar, si dhe agjenci të pavarura dhe organe të tjera, të tilla si organet e barazisë gjinore dhe / ose avokatit të popullit, të cilët mund të jetë specifik për barazinë gjinore ose më i përgjithshëm në natyrë, me kompetencë për të marrë dhe analizuar ankesat në lidhje me diskriminimin në bazë të seksit dhe gjinisë.