Description

institucijos, įgaliotos skatinti lyčių lygybę ir remti lyčių lygybės aspekto integravimą į bendrąsias politikas visose srityse; paprastai tai būna centrinė valdžios institucija, kurios veiklą papildo tarpministerinė lyčių lygybės aspekto integravimą koordinuojanti struktūra ir kontaktiniai arba įpareigoti asmenys, atsakingi už lyčių aspekto integravimą ministerijose

Additional notes and information

Visa struktūra gali apimti įvairaus − nacionalinio, regioninio ir vietinio − lygmens valdžios institucijas, ir kitas valstybines, ypač parlamento lygmens, institucijas, taip pat nepriklausomas agentūras ir įstaigas, tokias kaip lyčių lygybės įstaigos ir (arba) kontrolieriai, kurios gali būti tik lyčių lygybės arba bendresnio pobūdžio ir turėti įgaliojimus priimti ir nagrinėti skundus dėl diskriminacijos biologinės ir socialinės lyties pagrindu.