Description

Asutused, mille ülesanne on edendada soolist võrdõiguslikkust ja toetada soolise aspekti lõimimist poliitikameetmetesse kõikides valdkondades; tähendab tavaliselt keskset valitsusasutust koos ministeeriumidevahelise koordineeriva asutuse ja soolõime eest vastutavate ministeeriumide üksustega

Additional notes and information

See struktuur võib hõlmata asutusi eri tasanditel, riiklikul, regionaalsel ja kohalikul, ning teisi riigiasutusi väljapool valitsust, eriti parlamendi tasandil, aga ka sõltumatuid asutusi ja muid organeid, nagu võrdõigusorganeid, millel võivad olla kitsalt soolise võrdõiguslikkusega seotud ülesanded või üldisemad ülesanded ning kes võivad vastu võtta ja analüüsida soolise diskrimineerimise kaebusi.