Description

тела чиј мандат е да промовираат родова еднаквост и да го поддржат интегрирањето на родовата еднаквост во општите политики од сите области, кои најчесто се состојат од централно владино тело надополнето со меѓуминистерска координативна структура за интегрирање на родовата перспектива и контакт лица или фокус точки одговорни за интегрирањето на родовата перспектива во министерствата

Additional notes and information

Севкупната структура може да вклучува тела на различно ниво на управување - национално, регионално и локално- и други државни институции покрај владите, особено на парламентарно ниво, како и независни агенции и други тела, како телата за родова еднаквост и/или народните правобранители/правобранителки, кои може да се конкретно наменети за родова еднаквост или општи по природа, со надлежност да примаат и анализираат претставки за заштита од дискриминација врз основа на пол и род.