Description

потенцијалот на институцијата да ги исполни преземените заложби за интегрирање на родовата перспектива и нејзината способност да идентификува и решава проблеми поврзани со имплементацијата

Additional notes and information

Тоа својство вклучува збир функционални услови што дозволуваат изработка и имплементација на поуспешни програми