Description

Потенциалът на дадена институция да открива и разрешава проблемите и да постига резултати по своите ангажименти за интегриране на равнопоставеността на половете.

Additional notes and information

Такъв капацитет включва набор от функционални условия, които дават възможност за разработване и изпълнение на програми, даващи по-добри резултати.