Description

политика што не е конкретно насочена само кон жените или само кон мажите, и за која се претпоставува дека влијае подеднакво на обата пола

Additional notes and information

Сепак, таквата политика може да ги одржи постојните нееднаквости, па дури и да резултира со диференцијално влијание врз жените и мажите, особено жените и мажите од групите во неповолна положба. Родово неутралните политики не промовираат супстантивна родова еднаквост и за нив често се вели дека се „родово слепи“.