Description

bilo koja kombinacija različitih oblika diskriminacije osoba na temelju njihova spola, rasne ili etničke pripadnosti, vjere ili uvjerenja, invaliditeta, dobi, seksualne orijentacije, rodnog identiteta ili drugih obilježja, te oblika diskriminacije kojoj su izložene osobe takvih obilježja ili koje se takvima percipira

Additional notes and information

Izraz "višestruka diskriminacija“ sveobuhvatan je neutralni koncept koji uključuje sve slučajeve diskriminacije nastale na nekoliko diskriminatornih osnova. Može se manifestirati na dva načina. Prvi je "dodana diskriminacija", kada se diskriminacija temelji na nekoliko odvojenih razloga. Drugi je "intersekcijska diskriminacija" gdje dva ili više razloga za diskriminaciju međusobno djeluju tako da postanu neodvojivi. Žene iz određenih skupina u nepovoljnom položaju, izložene su većem riziku od neravnopravnog postupanja jer uključuju kombinaciju obilježja koja mogu biti okidač za diskriminaciju, a višestrukom diskriminacijom mogu biti pogođene na različite načine ili u drugačijoj mjeri nego muškarci koji pripadaju istim skupinama (npr. sterilizacija Romkinja bez njihova pristanka).