Description

alla slags kombinationer av olika former av diskriminering mot personer på grund av kön, ras eller etniskt ursprung, religion eller trosuppfattning, funktionsnedsättning, ålder, sexuell läggning, könsidentitet eller andra egenskaper och diskriminering som upplevs av de som har eller uppfattas ha dessa egenskaper

Additional notes and information

Termen ”multipel diskriminering” används som ett övergripande, neutralt begrepp för alla typer av diskriminering som inbegriper flera diskrimineringsgrunder. Detta fenomen kan ta sig uttryck på två sätt. För det första finns det additiv diskriminering där diskrimineringen inträffar på grundval av flera grunder som inte samverkar. För det andra finns det intersektionell diskriminering där två eller flera grunder samverkar på ett sätt som gör att de inte går att särskilja från varandra.
Kvinnor som tillhör vissa missgynnade grupper löper större risk att utsättas för ojämlik behandling då de har en kombination av egenskaper som kan utlösa diskriminering och påverkas av multipel diskriminering på andra sätt eller i en annan utsträckning än män som tillhör samma grupp (till exempel sterilisering av romska kvinnor utan deras medgivande).