Description

çdo kombinim i formave të diskriminimit kundër personave për shkak të seksit, origjinës racore ose etnike, fesë ose besimit, paaftësisë, moshës, orientimit seksual, identitetit gjinor ose karakteristikave të tjera, dhe diskriminimit nga ata që kanë të vuajtur ose që kanë ato karakteristika

Additional notes and information

Termi 'diskriminim i shumëfishtë' përdoret si një nocion i përgjithshëm, neutral për të gjitha rastet e diskriminimit në disa arsye diskriminuese. Ky fenomen mund të shfaqet në dy mënyra. Së pari, ekziston 'diskriminimi shtesë', ku diskriminimi zhvillohet në bazë të disa elementeve që veprojnë veçmas nga njëri-tjetri. Së dyti, ekziston 'diskriminimi ndërseksional', ku dy ose më shumë baza bashkëveprojnë në mënyrë të tillë që ato të jenë të pazgjidhshme. Gratë që i përkasin grupeve të caktuara në disavantazh janë në rrezik më të lartë për t'iu nënshtruar një trajtimi të pabarabartë, sepse ato ndajnë një kombinim të karakteristikave që mund të shkaktojnë diskriminim dhe preken nga diskriminimi i shumëfishtë në mënyra të ndryshme ose në shkallë të ndryshme se sa burrat që i përkasin të njëjtave grupe (për shembull, sterilizimi i grave rome pa pëlqimin e tyre).