Description

akákoľvek kombinácia foriem diskriminácie osôb na základe pohlavia, rasového alebo etnického pôvodu, náboženstva alebo viery, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, pohlavnej identity alebo iných charakteristík a diskriminácie, ktorou trpia tie osoby, ktoré majú tieto charakteristiky alebo sa o nich predpokladá, že ich majú

Additional notes and information

Pojem „viacnásobná diskriminácia“ sa používa ako súhrnný a neutrálny pojem pre všetky prípady diskriminácie z niekoľkých diskriminačných dôvodov. Tento jav sa môže prejaviť dvomi spôsobmi. Po prvé, existuje „dodatočná diskriminácia“, keď sa diskriminácia uskutočňuje na základe viacerých dôvodov, ktoré pôsobia samostatne. Po druhé, existuje „prierezová diskriminácia“, kde dva alebo viac dôvodov na seba pôsobí tak, že sú navzájom nerozlučiteľné. Ženy patriace k určitým znevýhodneným skupinám sú vystavené väčšiemu riziku, že budú vystavené nerovnakému zaobchádzaniu, pretože majú spoločnú kombináciu charakteristík, ktoré môžu viesť k diskriminácii, a v porovnaní s mužmi patriacimi do rovnakých skupín sú postihnuté rôznymi spôsobmi alebo stupňami viacnásobnej diskriminácie (napríklad sterilizácia rómskych žien bez ich súhlasu).