Description

vsaka kombinacija oblik diskriminacije oseb zaradi spola, rasnega ali etničnega porekla, vere ali prepričanja, oviranosti, starosti, spolne usmerjenosti, spolne identitete ali drugih lastnosti in diskriminacija, ki jo doživljajo tisti, ki imajo ali se jim pripisujejo navedene lastnosti

Additional notes and information

Izraz „večplastna diskriminacija“ se uporablja kot vseobsegajoč nevtralni pojem za vse primere diskriminacije iz več diskriminacijskih razlogov. Ta pojav se lahko kaže na dva načina. Prvič, kot „aditivna diskriminacija“, pri kateri se diskriminacija pojavlja na podlagi več razlogov, ki delujejo ločeno. Drugič, kot „presečna diskriminacija“, pri kateri vzajemno delujeta dva ali več razlogov, tako da so nerazdružljivi.
Ženske iz nekaterih prikrajšanih skupin, so izpostavljene večjemu tveganju neenake obravnave, zaradi kombinacije osebnih okoliščin, ki lahko sprožijo diskriminacijo, in jih večplastna diskriminacija prizadene na drugačen način ali do drugačne stopnje kot moške, ki pripadajo istim skupinam (na primer sterilizacija romskih žensk brez njihove privolitve).