Description

każda kombinacja form dyskryminacji osób z powodu płci, pochodzenia rasowego lub etnicznego, religii lub wiary, niepełnosprawności, wieku, orientacji seksualnej, tożsamości płciowej lub innych cech oraz dyskryminacji doświadczanej przez osoby, które posiadają te cechy lub są postrzegane jako te, które je posiadają

Additional notes and information

Termin „dyskryminacja wieloaspektowa” stosuje się jako nadrzędne, neutralne pojęcie dla wszystkich przypadków dyskryminacji z kilku powodów. Zjawisko to może się przejawiać na dwa sposoby. Po pierwsze istnieje „dyskryminacja addytywna”, w przypadku której do dyskryminacji dochodzi z kilku oddzielnych powodów. Po drugie istnieje „dyskryminacja wielokrotna”, w przypadku której dwa lub więcej powodów współdziałają w taki sposób, że stają się nierozerwalne. Kobiety należące do konkretnych grup defaworyzowanych są bardziej narażone na nierówne traktowanie, ponieważ mają cechy, które mogą powodować dyskryminację i odczuwają wpływ dyskryminacji wieloaspektowej w inny sposób lub w innym stopniu niż mężczyźni należący do tej samej grupy (np. sterylizacja romskich kobiet bez ich zgody).