Description

Termin „višestruka diskriminacija” koristi se kao sveobuhvatan, neutralan pojam za sve slučajeve diskriminacije po nekoliko diskriminatornih osnova. Odnosi se na bilo koju kombinaciju oblika diskriminacije osoba na osnovu spola, rasnog ili etničkog porijekla, religije ili uvjerenja, invaliditeta, starosti, seksualne orijentacije, rodnog identiteta ili drugih karakteristika i na diskriminaciju koju trpe oni koji imaju ili koji smatraju da imaju te karakteristike.

Additional notes and information

Ovaj fenomen se može manifestovati na dva načina. Prvo, postoji „aditivna ili dodatna diskriminacija”, gdje se diskriminacija odvija na osnovu nekoliko osnova koje djeluju odvojeno. Drugo, postoji „intersekcionalna diskriminacija”, gdje dva ili više osnova međusobno djeluju na neraskidiv način. Žene koje pripadaju određenim nepovoljnim grupama izložene su većem riziku da budu podvrgnute nejednakom tretmanu, jer imaju kombinaciju karakteristika koje mogu izazvati diskriminaciju, a na njih utječe višestruka diskriminacija na različite načine ili u različitom stepenu od muškaraca koji pripadaju istim grupama (naprimjer, sterilizacija Romkinja bez njihovog pristanka).