Description

Diskrimineerimise vormide mis tahes kombinatsioon inimese soo, nahavärvi või rahvuse, usutunnistuse või veendumuste, puude, vanuse, seksuaalse identiteedi, sooidentiteedi või teiste tunnuste tõttu; selliste inimeste diskrimineerimine, kellel on need tunnused või tajutakse neid tunnuseid olevat

Additional notes and information

Terminit „mitmene diskrimineerimine“ kasutatakse kõikide mitme tunnuse alusel toimuvate diskrimineerimisjuhtude katusterminina. See nähtus võib avalduda kahel viisil. Esiteks, nn liitdiskrimineerimise korral on võimalik eristada erinevate tunnuste põhjuslikku mõju ebasoodsamale kohtlemisele. Teiseks, nn läbipõimuva diskrimineerimise korral leiab ebasoodsam kohtlemine aset korraga mitme isikutunnuse tõttu, kuid erinevate tunnuste mõju ei saa eristada. Teatud ebasoodsamas olukorras rühmadesse kuulutavatel naistel on suurem oht olla ebavõrdselt koheldud, sest neil on mitmed tunnused, mis võivad diskrimineerimist põhjustada, ja neid mõjutab mitmene diskrimineerimine teisiti või erineval määral kui samadesse rühmadesse kuuluvaid mehi (nt roma naiste sundsteriliseerimine).