Description

iedere combinatie van vormen van discriminatie van personen op grond van sekse, ras of etnische oorsprong, religie of geloof, handicap, leeftijd, seksuele gerichtheid, genderidentiteit of andere kenmerken, en van discriminatie van personen die deze kenmerken hebben, of waarvan dat gedacht wordt

Additional notes and information

De term ‘meervoudige discriminatie’ wordt gebruikt als een overkoepelend, neutraal begrip voor alle gevallen van discriminatie op verscheidene discriminatiegronden. Dit fenomeen kan zich op twee manieren manifesteren. Allereerst is er ‘additieve discriminatie’, waarbij discriminatie plaatsvindt op basis van verschillende gronden die van elkaar kunnen worden gescheiden. Ten tweede is er ‘intersectionele discriminatie’, waarbij twee of meer gronden zodanig in wisselwerking staan dat ze onontwarbaar zijn. Vrouwen die tot bepaalde kansarme groepen behoren, lopen meer risico het slachtoffer te worden van ongelijke behandeling, omdat ze een combinatie van kenmerken delen die een aanzet kunnen geven tot discriminatie, en krijgen op andere manieren met meervoudige discriminatie te maken en ook in een andere mate dan mannen die tot dezelfde groepen behoren (bijvoorbeeld, de sterilisatie van Roma-vrouwen zonder hun toestemming).