Description

Специална защита на бременните жени и жените работнички, които наскоро са родили или кърмят, с цел предотвратяване на нанасянето на вреда на тяхното здраве или здравето на техните деца и същевременно гарантиране, че те няма да загубят работата си, само поради отпуска за бременност и раждане.

Additional notes and information

Такава защита гарантира не само равния достъп на жената до заетост, но и предотвратява дискриминацията на работното място; тя е и предпоставка за постигане на действителни равни възможности и равно третиране на жените и мъжете на работното им място, и възможност работниците да имат семейства в условията на сигурност. Трябва да се има предвид, че тази форма на защита не винаги обхваща небиологичните родители, нито винаги отчита последните развития в медицината и обществото, довели до различни възможности, чрез които човек може да стане родител.